Алматы қаласы мәслихатының

2016 жылғы «18»       қаңтарда

№ 401   шешімімен бекітілген

«Алматы қаласы бойынша тексеру комиссиясы»

коммуналдық мемлекеттік мекемесі туралы

ЕРЕЖЕ

 1. 1.Жалпы ережелер

1. Алматы қаласы бойынша тексеру комиссиясы (бұдан әрі - Тексеру комиссиясы) жергілікті бюджеттің аткарылуына сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган болып табылады.

2. Тексеру комиссиясы өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Тексеру комиссиясының Регламентіне, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес, тиісті әкімшілік-аумақтық бірлік шегінде жүзеге асырады.

3. Тексеру комиссиясы коммуналдық мемлекеттік мекеменің ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрлері мен мөртаңбалары, логотипі, белгіленген үлгідегі бланктер, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

4. Тексеру комиссиясы азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

5. Тексеру комиссиясының егер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

6. Тексеру комиссиясы өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрықтарымен және Тексеру комиссиясының қаулыларымен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.

7. Тексеру комиссиясының құрылымын Тексеру комиссиясының Төрағасы, төрт мүшесі және аппараты құрайды. Тексеру комиссиясының штат саны лимитін Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

8. Тексеру комиссиясының заңды мекенжайы:

(050004, Алматы қаласы, Абылай хан даңғылы ,97 үй).

9. Мемлекеттік органның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Алматы қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде: коммунальное государственное учреждение «Ревизионная комиссия по городу Алматы».

10. Тексеру комиссиясы туралы ережені Алматы қаласының мәслихаты (бұдан әрі-Мәслихат) бекітеді.

11. Осы ереже Тексеру комиссиясының құрылтай құжаты болып табылады.

12. Тексеру комиссиясының қызметін қаржыландыру жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

13. Тексеру комиссиясының кәсіпкерлік субъектілермен Тексеру комиссиясының функциялары болып табылатын міндеттерді орындау мәніне шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен Тексеру комиссиясына кірістер әкелетін кызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік бюджеттің кірісіне жіберіледі.

2. Тексеру комиссиясының миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

14. Тексеру комиссиясының миссиясы Алматы қаласының аумағында қаржы тәртібін нығайту және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында, жергілікті бюджет қаражатын, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін басқарудың және пайдаланудың тиімділігін арттыру болып табылады.

15. Тексеру комиссиясының негізгі міндеттері:

 1. жергілікті бюджеттердің атқарылуына, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің пайдаланылуына жергілікті деңгейде сыртқы мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды жүзеге асыру;
 2. Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасы және жергілікті бюджеттердің атқарылуы, бюджет қаражатының, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің пайдаланылуы саласындағы Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілері талаптарының сақталуын бақылау;
 3. жергілікті бюджеттердің атқарылуын, аумақтарды дамыту бағдарламаларының және бюджеттік бағдарламалардың іске асырылуын талдау және бағалау.

16. Тексеру комиссиясы Алматы қаласының шегінде мына функцияларды:

1) мыналардың:

өзінің мазмұны бойынша жергілікті атқарушы органның тиісті есебіне қорытынды болып табылатын есепті қаржы жылы үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есеп дайындай отырып, Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін кағидаттарына сәйкес жергілікті бюджетті жоспарлаудың және аткарудың;

байланысты гранттарды, бюджеттік инвестицияларды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, мемлекет кепілгерлерімен тартылатын қарыздарды және мемлекет активтерін пайдаланудың;

жергілікті атқарушы орган мен квазимемлекеттік сектор субъектілері кызметінің экономиканың немесе экономиканың жеке алғандағы саласының, әлеуметтік және басқа да мемлекеттік басқару салаларының дамуына әсерінің ;

тиісті бюджетті атқару және мемлекет активтерін пайдалану бөлігінде, ал Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмалары бойынша өзге де бағыттар бойынша Қазақстан Республикасы Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының іске асырылуының;

жергілікті атқарушы орган мен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тауарларды, жұмыстарды, керсетілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлау негізділігінің, олардың іске асырылуының және жүзеге асырылу тиімділігінің;

тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер сатып алуға бөлінген (жұмсалған) жергілікті қаржы ресурстарының мөлшері мен сатып алынған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің нарықтық құны арасындағы айырманы бағалауды қоса алғанда, баға белгілеудің;

квазимемлекеттік сектор субъектілердің активтерін басқарудың;

салықтық әкімшілендірудің;

шарттардың;

қоршаған ортаны қорғау саласындағы;

ақпараттық технологиялар саласындағы;

мемлекеттік аудит объектілері қызметінің тиімділік аудитін жүзеге асырады;

 1. мыналарға:

мемлекеттік аудит объектілерінің бухгалтерлік есеп жүргізу және қаржылық есептілік жасау аныктығына және дұрыстығына;

жергілікті аткарушы органның және квазимемлекеттік сектор субъектілерінің шарт талаптарын орындауына;

жергілікті бюджетке түсетін түсімдердің, бюджетке түсетін түсімдерді алудың толықтығы мен уақтылылығына, сондай-ақ жергілікті бюджеттен қате (артық) төленген соманы қайтаруға, есепке жазудың дұрыстығына;

жергілікті бюджет қаражатын, оның ішінде жоғары тұрған бюджеттен төмен тұрған бюджетке нысаналы трансферттер және кредиттер түрінде бөлінген қаражатты, байланысты гранттарды, мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыздарды, сондай-ақ мемлекеттік кепілгерлігімен тартылатын қарыздарды пайдалануға;

квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қаржы-экономикалық негіздемеге сәйкес, өздеріне бөлінген жергілікті бюджет қаражатын пайдалануына сәйкестік аудитін жүзеге асырады;

 1. жергілікті бюджеттің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне аудит, бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің және мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне аудит жүргізеді.

17. Тексеру комиссиясыныңқұқықтары:

 1. республикалық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органынан, мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан құпиялылық режимінің, қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, ведомстволық ақпараттық жүйелер деректерініңқұрамы мен форматтары туралы мәліметтерді, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесін қалыптастыру және мемлекеттік аудитті жүзеге асыру, бюджеттің атқарылуы туралы есептерді дайындау үшін қажеттіқұжаттаманы (ақпаратты) сұратады және алады;
 2. барлық мемлекеттік органдардың, ұйымдардың және лауазымды адамдардың орындауы үшін міндетті, анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол берген лауазымды адамдардың жауаптылығын қарау туралы нұсқама шығарады;
 3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік және өзге де ақпараттық жүйелерге мемлекеттік аудит жүргізу үшінқажеттіқолжетімділікті алады;
 4. мемлекеттік органдар мен ұйымдардыңқаулыда немесе нұсқамада белгіленген мерзімдерде ұсынымдар мен нұсқамалардың орындалуы туралы растайтын құжаттары қоса берілген ақпаратын алады;
 5. сыртқы мемлекеттік аудит жүргізумен байланысты мәселелер бойынша мемлекеттік аудит объектілері лауазымды адамдарының тиісті ақпаратын тыңдайды;
 6. мемлекеттік аудит қорытындылары бойынша лауазымды адамдарды тәртіптік жауаптылыққа тарту туралы оларды тағайындаған адамдарға ұсыныстар енгізеді;
 7. лауазымды адамдардыңҚазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін сақтамауының анықталған фактілері бойынша, сондай-ақ тиімділік аудитінің нәтижелері бойынша Мәслихатқа ұсыныстар енгізеді;
 8. Алматы қаласының бюджетіне қатысты сараптамалық-талдау қызметін жүзеге асырады;
 9. Қазақстан Республикасының әкімшілік-құқық бұзушылық туралы заңнамасында көзделген құзырет шегінде әкімшілік-құқық бұзушылық туралы ic бойынша ic жүргізуді қозғайды;
 10. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен (бұдан әpi - Есеп комитеті) және басқа мемлекеттік органдармен келісу бойынша бірлескен немесе қатар тексерулерді жүргізуге қатысады;
 11. мемлекеттік аудитті жүргізу үшін мемлекеттік органдардың тиісті мамандарын (олардың келісімі бойынша), сондай-ақ қажет болған кезде аудиторлық ұйымдарды, сарапшыларды олар көрсететін қызметтеріне тиісті бюджеттен бөлінген қаражат шегінде ақы төлей отырып тартады;
 12. Қазакстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

18. Тексеру комиссиясының міндеттері:

 1. аудиторлық есептердің және (немесе) қаржылық есептілік жөніндегі аудиторлық есептердің негізінде аудиторлыққорытындыны бекітеді;
 2. Тексеру комиссиясыныңқаулыларын қабылдайды;
 3. аудиторлықic-шара және сараптамалық-талдау ic-шаралары барысында анықталған (анықталатын) бұзушылықтар мен кемшіліктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды;
 4. мемлекеттік аудит объектісі лауазымды адамдарыныңәрекеттерінде қылмыстық немесе әкімшілікқұқық бұзушылық белгілері анықталған жағдайларда, материалдарды тиісті аудиторлық дәлелдемелеріменбipreқұқық қорғау органдарына немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қозғауға және қорғау органдарына немесе қарауға уәкілетті органдарға береді;
 5. бюджетке өтеуді камтамасыз ету, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету, тауарлар беру және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасын есепке алу бойынша көрсету жолымен қалпына келтіру және Тексеру комиссиясының нұсқамаларын орындау мақсатында сотқа талап қоюды береді;
 6. ішкі аудит қызметтерініңқұжаттарын қоспағанда, басқа мемлекеттікк аудит және қаржылық бақылау органдары жүргізген мемлекеттік аудитнәтижелерін, егер оларды Қазақстан Республикасының азаматтық-процестік заңнамасына сәйкес сот заңсыз деп танымаса, оларды таниды;
 7. мемлекеттік аудит нәтижелері танылған жағдайларда басқа мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары жүргізген мемлекеттік аудит материалдарын негізге ала отырып, мемлекеттік аудит көлемінқысқартады;
 8. Казақстан Республикасының заңнамасына сәйкес құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органда аудиторлык ic-шаралар мен тексерулерді тіркеуді жүзеге асырады;
 9. мемлекеттік аудитті және сараптамалық-талдау ic-шараларын жүргізуді тиімді жоспарлау мақсатында, мемлекеттік аудит және каржылық бақылау материалдарын, есептілікті Тексеру комиссиясының ведомстволық ақпараттық жүйелері мен Мемлекеттік аудит және каржылық бакылау жөніндегі бірыңғай дерекқорға орналастырады, сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерініңтиісті жылға арналған тізбелері бекітілгенге дейін олар туралы ақпарат алмасуды келісілген мерзімдерде жүзеге асырады;
 10. тексерулердіңқайталануын болғызбау мақсатында мемлекеттік аудит объектілерініңтиісті жылға арналған тізбелерін және оларға өзгерістерді келіседі;
 11. мемлекеттік органдар мен ұйымдардың басшыларына оларда белгіленген мерзімдерде немесе, егер мерзімі көрсетілмеген болса, оларды алған күннен бастап күнтізбелік отыз күн ішінде қарау және орындау ушін қаулылар мен нұсқамалар жібереді;
 12. өздері аудиторлыққорытындыда берген ұсынымдардың және міндетті түрде орындалуға бағытталган нұскамалардың мониторингін жүйелі негізде жүзеге асырады;
 13. жүргізілетін аудиторлықic-шаралардыңқорытындыларын жүйелі түрде талдайды, бюджеттің атқарылуы, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілерінің активтерін пайдалану процесінде анықталған бұзушылықтар мен кемшіліктердің себептері мен салдарларын жинақтап қорытады және зерделейді, сондай-ақ бюджет заңнамасын жетілдіру және Қазақстан Республикасыныңқаржы жүйесін дамыту жөнінде ұсыныстар әзірлейді және оларды тиісті уәкілетті органдардыңқарауына ұсынады;
 14. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдары үйлестіру кеңесінің шешімдерін орындауды және Есеп комитетіне тиісті ақпарат ұсынуды қамтамасыз етеді;
 15. Есеп комитетінің сұрау салулары бойынша жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы ақпарат ұсынады;
 16. Құпиялылық режимінің,қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында өз қызметі туралы акпаратты орналастырады;
 17. өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдар бойынша щаралар қолдануды қаматамасыз етеді.

3. Тексеру комиссиясының қызметін ұйымдастыру және оның лауазымды адамдарының өкілеттіктері

 1. Тексеру комиссиясы басшылығының құрамы бес жыл мерзімге тағайындалатын Төрағадан және төрт мүшеден тұрады.
 2. Мәслихат Есеп комитетінің ұсынысы және Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігімен келісу бойынша Тексеру комиссиясының Төрағасын қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.
 3. Қазақстан Республикасыньң мемлекеттік қызметі туралы заңнамасына сәйкес Мәслихат Тексеру комиссиясының мүшелерін кызметке тағайындайды жане қызметтен босатады.
 4. Тексеру комиссиясы Төрағасыныңөкілеттіктері:
 5. жалпыбасшылықты жүзеге асырады және Тексеру комиссиясына жүктелген мідеттер мен функциялардың орындалуына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады;
 6. Тексеру комиссиясының регламентін бекітеді;
 7. Тексеру комиссиясы мүшелері мен Тексеру комиссиясы аппаратының жұмысын ұйымдастырады;
 8. Қазақстан Республикасыныңөзге де мемлекеттік органдарында, ұйымдарында және одан тыс жерлерде Тексеру комиссиясының атынан өкілдік етеді;
 9. бекітілген штат саны және қалалық бюджетте көзделген каражат шегінде Тексеру комиссиясы аппаратының кұрылымы мен штат кестесін бекітеді;
 10. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясы аппаратының басшысын және қызметкерлерінқызметке тағайындайды және қызметінен босатады;
 11. мемлекеттік қызметі туралы заңнамада белгіленген тәртіппен Тексеру комиссиясының кызметкерлерін көтермелейді және оларға тәртіптік жаза колданады;
 12. өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, олардың орындалуын тексереді, Тексеру комиссиясының отырыстарында қабылданған қаулыларға және нұсқамаларға қол қояды;
 13. мемлекеттік аудитті тәуекелдерді басқару жүйесінің негізінде ұйымдастыруды көздейтін, мемлекеттік аудит объектілерініңтиісті жылға арналған тізбесін бекітеді;
 14. Тексеру комиссиясының мүшелеріне мемлекеттік аудитті және (немесе) үстеме, бірлескен және қатар тексерулерді жүргізуге тапсырмалар береді;
 15. Тексеру комиссиясыныңқұзыреті шегінде аудиторлықic-шараларды жүргізуге қатысатын Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторларыныңқұрамын айқындайды;
 16. Тексеру комиссиясының аудиторлық, сараптамалық-талдау қызметіне мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандартының сақталуы мәніне, соныңішінде мемлекеттік аудит объектісінде бола отырып сапаны бақылау жүргізудіңқажеттілігін айқындайды;
 17. жергілікті бюджеттің атқарылуына және мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің пайдаланылуына мемлекеттік аудит мәселелерінеқатысты құжаттамамен құпиялылық режимінің, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, кедергісіз танысады;
 18. мемлекеттік аудит объектілерінен аудиторлықic-шараларды жүргізуге байланысты мәселелер бойынша қажетті анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді талап етеді және өзі белгілеген мерзімде алады;
 19. Тексеру комиссиясының мүшелерін қызметке тағайындаған, сондай-ақ оларды қызметінен босатқан кезде олардың кандидатуралары бойынша ұсынысты тиісті мәслихаттыңқарауына енгізеді;
 20. Алматы қаласы әкімдігінің отырыстарына қатысуға құқылы;
 21. Тексеру комиссиясы Төрағасының жанынан консультативтік-кеңесші және консультативтік-сараптамалық органдар кұрады;
 22. өзi болмаған жағдайда, Тексеру комиссиясы Төрағасының міндетінқолданыстағы заңнамаға сәйкес, Тексеру комиссиясы мүшелерініңбipiнe жүктейді;
 23. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

23. Тексеру комиссиясы мүшелерініңөкілеттіктері:

 1. Тексеру комиссиясының аудиторлық, сараптамалық-талдау, ақпараттық және өзге де қызметінұйымдастырады және жүзеге асырады;
 2. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылықта болады, тексерілетін мемлекеттік аудит объектілерінің жұмыс icтeyiнe кедергі келтірмейді және олардың ағымдағы шаруашылыққызметіне араласпайды;
 3. жергілікті бюджеттердің атқарылуына, мемлекет пен квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерінің пайдаланылуына мемлекеттік аудитті жоспарлау және жүргізу мәселелерінеқатысты құжаттамаға құпиялылық режимінің, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпияның сақталуын ескере отырып, кедергісіз қол жеткізе алады;
 4. мемлекеттік аудитті жүзеге асыруға байланысты мәселелер бойынша қажетті анықтамаларды, ауызша және жазбаша түсініктемелерді мемлекеттік аудит объектілерінен талап етеді және өздері белгілеген мерзімдерде алады;
 5. өздері басқаратын (жетекшілік ететін) қызмет бағыттарының мәселелері бойынша өз кұзыреті шегінде дербес шешім қабылдайды;
 6. өз құзыреті шегінде мемлекеттік аудитті тиімді ұйымдастыру үшінқажетті ресурстардың көлемін айқындай отырып, мемлекеттік аудиттің бағдарламаларын бекітеді, аудиторлыққызметтіұйымдастыру бойынша міндеттердің бөлінуіне сәйкес, нұсқамаларға қол қояды;
 7. мемлекеттік аудит объектілерініңтиiсті жылға арналған бекітілген тізбесіне сәйкес Тексеру комиссиясы аппаратыныңқызметкерлеріне мемлекеттік аудит жүргізуге тапсырмалар береді;
 8. Алматы қаласы әкімдігінің отырыстарына қатысуға құқылы;
 9. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
 10. Тексеру комиссиясының Төрағасына және мүшелерінеМәслихат хатшысы қол қоятын куәліктер беріледі.
 11. Тексеру комиссиясы Мәслихатқа Тексеру комиссиясы Төрағасының және мүшелерініңөкілеттік мерзімінің алдағы аяқталатын мерзімі туралы күнтізбелік отыз күн бұрын хабарлайды.
 12. Тексеру комиссиясының Төрағасы және мүшелері:

1) мәслихаттыңқызметтен босату туралы шешім қабылдауы;

2) оларға қатысты соттың айыптау үкімі заңды күшіне eнуі;

3) белгіленген тәртіппен әрекет қабілеті шектеулі немесе әрекетке қабілетсіз деп танылуы;

4) анттарын, Қазақстан Республикасының заңдарын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін және осы Ережені бұзуы, өздерінің мәртебесімен сыйыспайтын тepic қылық жасауы, лауазымдық міндеттерін сақтамауы;

5) қайтыс болуы себепті, сондай-ақ хабарсыз кеткен деп танылған не қайтыс болды деп жарияланған жағдайда;

6) Қазақстан Республикасы азаматтығының тоқтатылуы;

7) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерге тұрақты тұруға кетуі;

8) басқа лауазымға тағайындалуы себепті қызметінен мерзімінен бұрын босатылады.

 1. Тексеру комиссиясы Төрағасы мен мүшесінің өкілеттіктері қызметінен босату туралы өтініш беру түрінде мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда, Тексеру комиссиясының Төрағасы мен мүшесі қызметінен босату туралы тиісті өтініш берілгенге дейін кемінде бip ай бұрын Мәслихатты жазбаша хабардар етеді.
 2. Тексеру комиссиясының аудиторлық ic-шараны жүргізу, сондай-ақ ақпараттық-талдамалық, құқықтық, консультативтік, ұйымдастырушылық және өзге де қызметін Тексеру комиссиясының аппараты қамтамасыз етеді. Тексеру комиссиясының аппараты мемлекеттік әкімшілік қызметшілер болып табылатын лауазымды адамдардан тұрады, оны Тексеру комиссиясының Төрағасы тағайындайтын аппарат басшысы басқарады.
 3. Аппарат қызметкерлерінің құқықтары, міндеттері мен жауаптылығы, сондай-ақ олардың мемлекеттік қызметті өткеру жағдайлары мемлекеттік қызмет туралы заңнамамен, еңбек заңнамасымен, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы заңнамамен және осы Ережемен айқындалады.
 4. Тексеру комиссиясы аппаратының қызметкерлерін қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 12 қарашадағы Заңының 39-бабына сәйкес жүзеге асырылады.
 5. Тексеру комиссиясының қызметі Тексеру комиссиясының Төрағасы бекітетін мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне сәйкес жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмаларын, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің тапсырмаларына негізделген Есеп комитетінің сұрау салуларын, Мәслихат шешімдерін және Тексеру комиссиясы Төрағасының бастамасын қоспағанда, Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесіне өзгерістер енгізуге жол берілмейді.
 6. Тексеру комиссиясы өзінің қызметін жүзеге асыру кезінде мемлекеттік аудит объектісінен тәуелсіз болады. Тексеру комиссиясының тәуелсіздігі:

1) Тексеру комиссиясының қызметіне мемлекеттік органдардың және өзге де ұйымдардың заңсыз араласуына;

2) мемлекеттік органдардың сұрау салулары бойынша мемлекеттік аудит объектілерінің тиісті жылға арналған тізбесінде көзделмеген тексерулерді жүргізуге Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудиторлары мен өзге де лауазымды адамдарын тартуға жол бермеу жолымен қамтамасыз етіледі.

33. Тексеру комиссиясының жергілікті бюджет қаражатын пайдалануын мемлекеттік бақылау және қадағалау Мәслихаттың келісімі немесе тапсырмасы бойынша жүргізіледі.

34. Тексеру комиссиясының шешімдер қабылдауы отырыста алқалы түрде жүзеге асырылады.

35. Тексеру комиссиясының отырысында мемлекеттік аудиттің қорытындылары, жоспарлау, әдіснама мәселелері, алқалы шешімді талап ететін өзге де мәселелер қаралады.

36. Тексеру комиссиясының отырыстары ашық немесе жабық түрде өтеді. Тексеру комиссиясының шешімдері Тексеру комиссиясының отырысқа қатысушы құрамының жалпы санының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда, төрағалық етуші дауыс берген шешімқабылданған болып есептеледі.

37. Тексеру комиссиясының отырыстарын жүргізудіңтәртібі, жұмысты ұйымдастыру мәселелері және басқа да мәселелер Тексеру комиссиясының регламентімен айқындалады.

38. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясының Мәслихаттарға жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы есепті ұсынуы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және каржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалған нысан мен құрылымға сәйкес, Тексеру комиссиясы жыл сайын eceпті қаржы жылы үшін жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы eceпті жасайды және Мәслихаттың қарауына ұсынады.

39. Есеп комитеті бекітетін Тексеру комиссиясының Есеп комитетіне ақпарат ұсынуы бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартында айқындалатын нысан мен құрылымға сәйкес, Тексеру комиссиясы тоқсан сайын есепті кезең үшін Есеп комитетіне өз жұмысы туралы ақпарат ұсынып отырады.

4.Тексеру комиссиясының мүлкі

40. Тексеру комиссиясының Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда, жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

41. Тексеру комиссиясының мүлкі оған меншік иесi берген мүліктің, сондай-ақ өз қызметі нәтижесіде сатып алынған мүліктің (ақшалай кipicтерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздердің есебінен қалыптасады.

42. Тексеру комиссиясына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

43. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, Тексеру комиссиясы өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүліктіөз бетімен иелігінен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқылы емес.

44. Тексеру комиссиясының Төрағасын, мүшелерін және аппарат қызметкерлерін материалдық-техникалық және медициналыққамтамасыз ету, сондай-ақ оларға көліктікқызмет көрсету Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

5. Тексеру комиссиясынқайта ұйымдастыру және тарату

45. Тексеру комиссиясын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Пошта индексі - 050004
Мекен-жайы Алматы қ., Абылай хан д., 97
Қабылдау б. тел.: +7 (727) 272-10-78
E-mail: rcalmaty7@gmail.com